Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden RemoteNext

Toepasselijkheid

 • Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RemoteNext BV diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. RemoteNext BV is nimmer gehouden aan gedane aanbiedingen, deze zijn geheel vrijblijvend.
 • Indien de opdrachtgever naar zijn inkoop- of andere voorwaarden verwijst, worden deze door het aangaan, danwel ondertekenen van de overeenkomst nadrukkelijk verworpen door partijen. Dat is slechts anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever door RemoteNext BV uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden.
 • RemoteNext BV is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Op gesloten overeenkomsten is de meest recente versie van toepassing.

Totstandkoming overeenkomst

 • Een overeenkomst tussen RemoteNext BV en opdrachtgever komt eerst tot stand wanneer een aan RemoteNext BV gegeven opdracht schriftelijk, danwel per e-mail wordt aanvaard.
 • Een door RemoteNext BV aan de opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij de opdrachtgever binnen zeven dagen na dagtekening schriftelijk aan RemoteNext BV het tegendeel te kennen geeft.
 • Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van RemoteNext BV of namens RemoteNext BV gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordigers optreden, binden RemoteNext BV alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van RemoteNext BV schriftelijk zijn bevestigd.

Prijs en betaling

 • De door RemoteNext BV opgegeven tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding gedane prijsbepalende factoren met inbegrip van de loonsom en software applicaties van de remote professionals en de opslag voor onze partner.
 • De prijzen van RemoteNext BV zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, danwel wenselijk acht, kan RemoteNext BV nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan RemoteNext BV de uitvoering van de overeenkomst al dan niet tijdelijk mag opschorten.
 • Het door RemoteNext BV voor remote detachering aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium wordt berekend op grond van de bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Indien niet anders wordt overeengekomen, zal de facturering bij het uitvoeren van opdrachten wekelijks plaatsvinden.
 • Alle facturen dienen door de opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders staat aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van RemoteNext BV heeft opdrachtgever geen recht op korting, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Betalingen strekken te allen tijde ter mindering van de oudste openstaande factuur, ongeacht de omschrijving van opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag 2% rente per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend, verschuldigd zijn, tenzij anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15 % van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van €400,- excl. BTW, en van eventuele gerechtelijke kosten.
 • RemoteNext BV is gerechtigd om 28 dagen na factuurdatum uitvoering van haar dienstverlening op te schorten zonder dat dit tot enige schadeplichtigheid van RemoteNext BV kan leiden

Detachering

 • RemoteNext BV stelt de remote professional online ter beschikking aan opdrachtgever. Voor zover de remote professional in dienst van een derde is, danwel als zelfstandige werkzaam is, vervult RemoteNext BV slechts een bemiddelende en/of administratieve rol.
 • De door RemoteNext BV beschikbaar gestelde remote professional voert de werkzaamheden uit binnen de (project)organisatie zoals die is ingericht door en bij de opdrachtgever en onder diens volledige verantwoordelijkheid en (online) begeleiding.
 • De door RemoteNext BV beschikbaar gestelde remote professional voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 • De opdracht tussen RemoteNext BV en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 • De opdracht eindigt na het verstrijken van de bepaalde tijd waarvoor zij is aangegaan niet automatisch, maar wordt telkens automatisch met 1 kalendermaand verlengd, tenzij de opdracht door opdrachtgever wordt opgezegd.

Termijnen

 • Alle door RemoteNext BV genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten en zijn slechts indicatief vastgesteld en gelden niet als een fatale termijn.
 • Overschrijding van een overeengekomen termijn door RemoteNext BV geeft de opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of de betaling voor – diensten te weigeren, tenzij opdrachtgever RemoteNext BV schriftelijk alsnog een redelijke termijn heeft gesteld en RemoteNext BV ook binnen deze termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Uitvoering

 • RemoteNext BV zal de werkzaamheden met zorg verrichten in overeenstemming met de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, kan RemoteNext BV de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan om de remote professional door te lenen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RemoteNext BV.

Overmacht

 • Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van RemoteNext BV die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van RemoteNext BV kan worden gevergd. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van RemoteNext BV opgeschort. In dat geval is RemoteNext BV verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan RemoteNext BV zich bij uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel zo bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van RemoteNext BV kan worden gevergd.
 • Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en/of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen of toerekenbare tekortkomingen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien RemoteNext BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is RemoteNext BV gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Meerwerk

 • De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal RemoteNext BV in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht gelden en afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • RemoteNext BV is gerechtigd om meerwerk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd: al hetgeen dat op verzoek of last van de opdrachtgever meer wordt gepresteerd dan 8 uur per dag, danwel is overeengekomen. Meerwerk, behoudens overwerk, zal door RemoteNext BV in beginsel slechts dan worden verricht, indien door partijen op dat gebied een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend. Het aldus schriftelijk overeengekomen meerwerk gaat automatisch deel uitmaken van de overeenkomst.
 • Overwerk geldt standaard als meerwerk. Als overwerk wordt aangemerkt de gewerkte uren van maandag t/m vrijdag, voor zover het meer dan 8 uur per dag betreft, alsmede de uren die op zaterdag en zon- en feestdagen zijn gewerkt. Voor overuren wordt bovenop het standaard uurtarief een toeslag berekend.

Deze toeslag bedraagt:

 • 25% op werkdagen (voor meer dan 8 uur per dag)
 • 50% op zaterdagen
 • 100% op zon- en feestdagen

Beëindiging

 • Indien het werk qua duur niet is omschreven en evenmin (een) opleveringstermijn(en) is/zijn overeengekomen, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van opzegging te beëindigen. De opzegging dient gemotiveerd te geschieden bij aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Indien de duur van de overeenkomst afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis die geheel of gedeeltelijk in de invloedssfeer van de opdrachtgever ligt, is de opdrachtgever gehouden RemoteNext BV uiterlijk 1 (één)  kalendermaand voor het intreden van deze gebeurtenis hiervan in kennis te stellen.
 • Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst, is slechts mogelijk indien partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid van leverancier

 • RemoteNext BV zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan RemoteNext BV opgedragen taak mag worden verwacht.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij RemoteNext BV meldt.
 • In geen geval zal RemoteNext BV voor een hoger bedrag aansprakelijk zijn voor directe schade dan € 100.000,-, danwel hetgeen de verzekering van RemoteNext BV dekt.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van RemoteNext BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
 • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 • De aansprakelijkheid van RemoteNext BV voor overige schade, waaronder indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • De totale aansprakelijkheid van RemoteNext BV voor zaak- of personenschade zal in geen geval meer bedragen bedragen dan € 1.000,000,- danwel hetgeen de verzekering van RemoteNext BV dekt per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
 • Buiten de in dit artikel genoemde gevallen en beperkingen rust op RemoteNext BV geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, met uitzondering van die schade welke is ontstaan door opzettelijk, dan wel bewust roekeloos handelen van RemoteNext BV.
 • De totale aansprakelijkheid van RemoteNext BV, waaronder die wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 3 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 3 maanden. Eventuele schadevergoeding wordt altijd eerst verrekend met openstaande vorderingen.
 • De aansprakelijkheid van RemoteNext BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever RemoteNext BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en RemoteNext BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat RemoteNext BV in staat is adequaat te reageren.
 • RemoteNext BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
 • RemoteNext BV draagt generlei aansprakelijkheid voor schade die door RemoteNext BV remote professionals mochten veroorzaken aan derden of de opdrachtgever zelf.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een remote professional. RemoteNext BV is niet aansprakelijk indien deze niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten of diens verwachtingen. Evenmin is RemoteNext BV aansprakelijk voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten van remote professionals, die bij opdrachtgever online werkzaamheden verrichten.

Annulering

RemoteNext BV behoudt zich het recht voor om overeenkomsten te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van RemoteNext BV kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient RemoteNext BV de annulering schriftelijk mede te delen aan de opdrachtgever, die niet gerechtigd zal zijn een schadevergoeding te vorderen.

Non-concurrentiebeding

 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan gedurende of tot 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst, een directe of indirecte arbeidsverhouding aan te gaan met een remote professional van RemoteNext BV of een daarvoor ingeschakelde derde of werkgever van de remote professional, noch een remote professional welke als zelfstandige werkzaam is, die in het kader van een opdracht bij opdrachtgever werkzaam is, of een door of middels RemoteNext BV bij opdrachtgever voorgestelde remote professional of sollicitant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke toestemming door RemoteNext BV wordt gegeven.
 • Indien de opdrachtgever voor het einde van de duur van een overeenkomst een arbeidsverhouding met een daarbij betrokken remote professional van RemoteNext BV aangaat, zal opdrachtgever, in overleg met RemoteNext BV aan RemoteNext BV, uit hoofde van schadevergoeding, ter dekking van de zogenaamde overhead kosten en andere kosten betalen 25% van het laatst geldende uurtarief voor het werk van de betrokken remote professional, voor de duur van de periode die aanvangt bij het aangaan door de opdrachtgever van de voorgenoemde arbeidsverhouding met de remote professional en loopt tot het overeengekomen moment van beëindiging van de overeenkomst, een en ander met een minimum van zes maanden, onverlet de mogelijkheid voor RemoteNext BV om een hogere schadevergoeding in rekening te brengen indien het bedrag van de schade voor RemoteNext BV als gevolg van aangegane verplichtingen aantoonbaar hoger is dan het bedrag op basis van voornoemde berekening.

Prijswijzigingen

RemoteNext BV zal jaarlijks op 1 januari de prijzen wijzigingen conform het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer.

Verbod tot doorlenen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan een naar hem uitgezonden remote professionals of sollicitanten zelf ter beschikking te stellen aan derden, behouden de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van RemoteNext BV.

Toepasselijk recht en geschillen

 • In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist RemoteNext BV.
 • In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.
 • Bij aangaan van een overeenkomst met een opdrachtgever garandeert deze over alle voor diens bedrijf benodigde vergunningen te beschikken en dat deze alle op hem rustende wettelijke verplichtingen nakomt. Hieronder valt in ieder geval doch niet uitsluitend alle Arbo-voorwaarden en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Op de door RemoteNext BV gedane offertes en op alle door RemoteNext BV overeenkomsten alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband houdende met de tussen partijen gesloten overeenkomsten en deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Groningen.

Groningen, 16-03-2022.

KvK 87777231